Medlemmerne i NFSA

Netværket er i konstant udvikling og for tiden er vi ved at udvide så endnu flere kan komme med. Nedenfor ses et uddrag af de organisationer, som lige nu er medlemmer af Netværk for Socialt Ansvar.

Kontakt vores netværksansvarlige Lena Geert-Jørgensen på mail: lena@socialtansvar.dk eller telefon: +45 3034 3734 hvis du er interesseret i at blive en del af NFSA.

BROEN Danmark består af 22 frivillige foreninger, som hjælper udsatte børn og unge til en aktiv fritid i lokale foreninger og klubber. Broen hjælper med økonomisk støtte til kontingent og udstyr til fritidsaktiviteten. 

BROENs lokale foreninger består af frivillige, der gør en særlig indsats for, at alle børn og unge får mulighed for at være aktive i fritiden i et positivt fællesskab med andre børn og voksne rollemodeller. BROENs lokalforeninger arbejder tæt sammen med den enkelte kommune. Besøg os her.

Familiestøtten hjælper økonomisk trængte børnefamilier, ved at matche dem med ressourcestærke børnefamilier. De ressourcestærke familier donerer løbende tøj og legetøj til modtagerfamilien, og bliver matchet så de har børn af samme køn, men et par år ældre. Der vil derfor altid være alderssvarende tøj og legetøj at arve, for den udsatte familie. Dette giver familierne en sikkerhed og en tryghed, og en generel øget livskvalitet, der både er med til at forbedre børnenes chancer i livet, og som i sidste ende hjælper med til at gøre familien mere robust og selvhjulpen. Besøg os her.

De grønne pigespejdere er Danmarks eneste spejderkorps kun for piger og kvinder. Vi gør piger i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale, fordi vi tilbyder et unikt frirum, hvor piger lærer at tro på sig selv og turde mere. Vores vision er, at vi giver piger mod og vi sætter verden i bevægelse. Det sker gennem sjove og udfordrende aktiviteter i naturen og i byen. Fordi alle piger skal kaste sig med gåpåmod ud i livet. Hos De grønne pigespejdere giver vi dem et sted at øve sig på det. Besøg os her.

Café Exit er en forening, der støtter ex-indsatte og indsatte, som under fængselsopholdet beslutter sig for at starte på en frisk. Café Exit tilbyder socialrådgivning og mentorforløb, gældsrådgivning, vejledning om job og uddannelse, samtaler med terapeut og psykolog samt en række sociale og kulturelle aktiviteter. Målet er at skabe nye netværk og hjælpe indsatte og ex-indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. Café Exit har afdelinger i København, Odense og Aarhus. Besøg os her.

Landsforeningen Lænken er en brugerdrevet interesseorganisation for mennesker med alkoholproblemer, deres pårørende og børn. Der er 24 foreninger rundt om i landet, hvor medlemmerne mødes ugentligt, og der er en forening specielt for voksne børn, som er opvokset i en alkoholfamilie - Lænkens Unge Ambassadører, LUA. Lænken er uafhængig af religiøse, politiske og kommercielle interesser. Der kræves ikke afholdsløfte af medlemmerne, men al deltagelse i foreningslivet sker i et alkoholfrit miljø. Besøg os her.


Spillerforeningen har siden 2005 drevet en række initiativer imod diskrimination og for positiv integration for især udsatte børn og unge. De sociale aktiviteter er samlet i Player Social Responsibilit, hvor de professionelle fodboldspillere er den store drivkraft. PSR har i en årrække kørt flere forskellige fodboldprojekter, herunder bl.a. kampagnen ”Giv Racismen Det Røde Kort” samt ”Arena Spartacus” med fokus på gratis fodboldtræninger. Besøg os her.

Alt for mange piger har det svært! Derfor har GirlTalk.dk som mission at hjælpe og rådgive unge piger til at håndtere deres livssituation og øge deres trivsel. GirlTalk.dk har en chatrådgivning, hvor de unge piger kan søge hjælp ved at tale med uddannede, frivillige rådgivere. Udover chatrådgivning har GirlTalk.dk tilbud om samtalegrupper, workshops, foredrag og psykologforløb til pigerne. På GirlTalk.dk kan man tale om alt, for vi tror på, at alle er værdifulde og alle har brug for en tale med. Besøg os her.

Børns-Trivsel NGO er en forening, der har fokus på forebyggende indsatser på børne-og ungeområdet. Et af de nyeste projekter er et efterværnsprojekt for 18-30 årige støttet af Socialministeriet. Formålet med Projekt UNIK er at skabe et helhedsorienteret og tværfagligt efterværn, der virker, så nuværende og tidligere anbragte unge får den hjælp, som de har brug for og som gør en forskel på langt sigt. Det langsigtede mål for Børns-Trivsel NGO er, at sprede vores effektfulde og dokumenteret efterværnsmodel ud til alle kommuner. Besøg os her.

Børn, Unge & Sorg arbejder for, at sygdom og sorg ikke ødelægger livet! Børn, Unge & Sorg giver specialiseret psykologisk behandling til børn og unge, der har mistet en nærtstående eller som lever sammen med alvorligt syge forældre eller søskende og som har brug for hjælp til at fungere i hverdagen. Vi hjælper dem til at leve med sygdommen og sorgen som en naturlig del af livet. Udover den direkte hjælp til børn og unge, så uddanner Børn, Unge & Sorg hele Danmark til at møde børn, unge og voksne, som får brug for støtte og hjælp, når sygdom og død rammer i nærmeste familie. Besøg os her.

Offerrådgivningen i Danmark hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og chokerende oplevelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld. Offerrådgivningen kan også tilbyde en Mentorordning hvis der er brug for et videre forløb. Vi samarbejder med politi, sygeplejersker, brandmænd og sagsbehandlere i alle landets politikredse. Vi yder personlig eller telefonisk rådgivning. Hjælpen er gratis og kan være anonymt. Besøg os her.

HOME-START FAMILIEKONTAKT er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til småbørnsfamilier under pres. Formålet er at forebygge kriser og sammenbrud. Lokalt ansatte koordinatorer sørger for, at de frivillige familievenner er klædt på til opgaven og matcher familiens behov for støtte.

Home-Start er en del af Home-Start Worldwide og er uafhængig af religiøse, politiske og økonomiske interesser. Vi støtter, fordi små børn fortjener den bedste start i livet! Besøg os her.

Bryd Tavsheden er en forening, baseret på frivillighed, som tilbyder anonym rådgivning og hjælp til børn og unge, der oplever vold i familien eller kærestevold. Børn og unge i alderen 13-21 kan henvende sig på henholdsvis Brevkassen, Chatten og Telefonen. Basen og vores mobile rådgivning RejseBasen tilbyder rådgivende samtaler.

Bryd Tavsheden afholder desuden temadage om vold på skoler, ungdomsuddannelser og UC'er. Læs mere om foreningens forebyggende og rådgivende tilbud på www.brydtavsheden.dk.

Danner arbejder for at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.

Danner har mere end 36 års erfaring med at støtte og rådgive voldsudsatte kvinder og deres børn. Ud over at drive et krisecenter laver Danner oplysningsarbejde for at bryde tabu om vold i nære relationer. Internationalt bekæmper Danner vold mod kvinder og drager omsorg for deres liv og rettigheder i samarbejde med krisecentre og kvinderettighedsorganisationer. Besøg os her.

OfferForum er en organisation der støtter ofre, vidner og pårørende til at komme videre efter en forbrydelse eller voldsom hændelse. OfferForum er:

  • Et forum på nettet hvor berørte anonymt og gratis kan dele deres historie med andre.
  • Faglige og personlige blogs fra tidligere ofre og en traumepsykolog.
  • En brevkasse hvor alle kan skrive ind med spørgsmål.
  • Vidensdeling og foredrag.
  • Målrettede tilbud som inkluderer foredrag og samtalegrupper til virksomheder og faggrupper.

Besøg os her.

Dansk Stalking Center er Nordens første specialiserede videns- og interventionscenter om stalking. Vi arbejder med at forbedre stalkingudsattes vilkår og med at indsamle og formidle viden om stalking blandt fagpersoner og i befolkningen. Dansk Stalking Center har en afdeling i både København og Aarhus, hvor vi tilbyder stalkingudsatte og deres børn psykosocial rådgivning og psykologbehandling både individuelt og i grupper. Derudover tilbyder vi juridisk rådgivning, rådgivning til de udsattes sociale netværk samt rådgivning til fagpersoner, der kommer i berøring med stalking. Stalkere har også mulighed for at komme i behandling i Dansk Stalking Center. Besøg os her.

Børns voksenvenner arbejder på frivillig basis for at skabe værdifulde venskaber mellem børn og unge med spinkle eller svære familieforhold og ressourcestærke voksne.

Børn der vokser op med en begrænset voksenkontakt oplever ofte ensomhed og mindreværd, og derfor har de et øget behov for tryghed og støtte - den indsats yder Børns Voksenvenner igennem etableringen af voksenvenskaber.

Vores vision er at bidrage til en positiv livsvarig forskel for børn og unge, der har det svært. Besøg os her

Alle børn og unge har krav på voksne, der holder af dem. Det oplever langt de fleste børn og unge hver dag. Men nogle gør ikke, og dem støtter Mentorbarn. Vi arbejder for, at anbragte børn og unge på børnehjem tilbydes nærværende og ligeværdige relationer til frivillige mentorfamilier, der har et brændende ønske om at gøre en forskel for det enkelte barn. Besøg os her.

Børns Vilkår – Sammen stopper vi svigt.
Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes, hverken af sine nærmeste eller af samfundet.
På BørneTelefonen har vi tusindvis af samtaler med børn, som fortæller det, de ikke kan tale med andre om. Det giver os en unik indsigt i børns tanker og problemer; en indsigt vi handler på. Vores arbejde styrker børns rettigheder og børns tro på sig selv. Siden 1977 har Børns Vilkår sammen med støtter og samarbejdspartnere arbejdet for at stoppe svigt og for børns ret til en tryg barndom. Besøg os her.

Baglandet København er et mødested og rådgivningscenter for unge og voksne, som var anbragt som børn. Vi tilbyder socialt samvær, mulighed for netværksdannelse med ligesindede, rådgivning og samtaler omkring arbejde, uddannelse, økonomi, forældrerollen, sociale relationer, psykiske følger efter en problematisk opvækst m.v., samt bisidderfunktion og forskellige former for støtte til at klare praktiske forhold.
Vi har tilknyttet 40-45 faste eller jævnlige brugere (baglændere) i alle aldre. Besøg os her.

Frivillignet er Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsnetværk i Danmark. Vi arbejder for at integrere flygtninge i det danske samfund. Vores frivillige indsats tager afsæt i mødet mellem flygtninge og frivillige og har til formål at give flygtninge en god start i Danmark og styrke deres muligheder for at gennemføre en uddannelse, finde et job og deltage i samfundslivet generelt. Frivillignet består af over 8.000 frivillige, som er organiseret i selvstændige foreninger og grupper, der har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp. Besøg os her.

Røde Kors er til stede over hele landet, og hver dag bringer vi håb i tusindvis af menneskers liv. I Røde Kors’ aktiviteter med indsatte i fængsler og arrester i Danmark, har vi oplevet, at indsatte ofte har behov for hjælp, når de skal løslades fra fængslet. Derfor har vi startet Primus Motor, som er en mentorordning hvor frivillige hjælper løsladte godt i gang med deres nye liv i frihed. Mentorrelationen etableres mens indsatte er i fængsel og fortsætter op til et år efter løsladelse. Besøg os her.

Brandkadetter i Danmark tilbyder unge at blive inviteret indenfor i en brandmandsverden med fokus på udvikling af brandmandsfaglige og sociale kompetencer samt deltagelse i et unikt fællesskab i beredskabet. 550 unge gennemgår brandkadetuddannelsen i perioden 2014-2017 ud fra strukturerede rammer og nationalt udarbejdet undervisningsmateriale. Brandkadetter i Danmark tilbyder sparring i forhold til opstart og drift af et brandkadetkorps og samarbejder med lokale samarbejdspartnere. Besøg os her.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er brancheorganisation for 36 landsdækkende folkeoplysende organisationer, som omfatter skoleformer som f.ex. Efterskoleforeningen, Daghøjskoleforeningen og Produktionsskoleforeningen; oplysningsforbund som f.ex. AOF, LOF og Fora samt foreninger med forskelligt formål som f.ex. COOP, Øko-net og DATS. DFS’ medlemsorganisationer mobiliserer ca. 70.000 frivillige. Folkeoplysningen har i 150 år spillet en betydelig rolle i Danmarks udvikling. DFS har eksisteret i 75 år. Besøg os her.

INSP! er kort for inspiratorium. Vi arbejder med at styrke den sociale sammenhængskraft. Vi arbejder for at ændre de strukturer, der skaber social eksklusion og gør det ved at fremme aktiv deltagelse i samfundslivet, især børn og unges. Vi er optaget af, hvordan alle borgeres og alle aktørers ressourcer kan mobiliseres, udveksles og udvikles gennem nye møder på tværs og gennem nye tværgående samarbejder. Vi arbejder ikke med at løse ét problem, men på at skabe forudsætningerne for, at vi som mennesker, organisationer og samfund kan forebygge eller løse alle slags problemer. Det handler om at øge vores samlede sociale kapacitet. Besøg os her.

TABUKA er en frivillig socialpolitisk forening. Formålet er at arbejde for at forbedre forholdene for personer, der er eller har været anbragt uden for hjemmet efter den sociale lovgivnings bestemmelser om støtte til børn og unge.I TABUKA arbejder vi på at styrke nuværende og tidligere anbragtes rettigheder og vilkår. TABUKA repræsenterer anbragte og tidligere anbragte børn og voksne i forhold til politiske beslutningstagere og offentligheden. Vi arbejder på at udvikle indsatsen overfor børn, der er anbragt uden for hjemmet, og på at formidle viden om forholdene for anbragte børn og unge. Vi deltager i den politiske og faglige debat om disse forhold og samarbejder med foreninger og andre fagpersoner om det. Besøg os her.

I Gadespejlene hjælper vi unge med begrænsede voksenressourcer, i aldersgruppen 15 år – 25 år, til et liv uden mistrivsel – misbrug – kriminalitet. Vi er ressourcestærke voksne (40 år +) mentorer der møder de unge mentees i et frivilligt og fortroligt match forløb, hvor den unge definerer hvad de har brug for hjælp til. De frivillige mentorer er organiseret i lokale selvstændige frivillig foreninger, med egen bestyrelse, og mødes regelmæssigt for deling af viden, læring og meningsfyldt socialt samvær. Vi er alene i kommuner hvor vi har indgået en samarbejdsaftale, da vi ønsker at være et supplement til den eksisterende kommunale indsats overfor målgruppen, og ikke et alternativ. Besøg os her.

Børnehjælpsdagen styrker anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Målet er at ruste dem til voksenlivet, så de har bedre mulighed for at få en uddannelse, komme i arbejde og blive selvforsøgende. Den danske hjælpeorganisation står bag en bred vifte af tilbud - projekter, camps og 1-dags-arrangementer - som børnene og de unge kan deltage i. Tilbuddene har fokus på bevægelse, motorik, sundhed, ernæring samt mental robusthed (livsduelighed), herunder relationer og netværk. Besøg os her.

Lær for Livet er Egmont Fondens signaturprogram, som gennem en helhedsorienteret indsats på 10 år skal sikre omsorgsfuld læring til mere end 1.000 anbragte børn i tæt samarbejde med de danske kommuner.

Med en kombination af intensive læringsforløb og en mentorordning skal børnene opleve større lyst til læring, øget selvværd og faglige succeser. Det skal skabe fundamentet for, at børnene kan gennemføre en ungdomsuddannelse og på længere sigt skabe et godt liv for sig selv. Besøg os her.

Medborgerne er en forening, der gennem metoden community organising opbygger bredt forankrede, lokale borgeralliancer. Disse borgeralliancer samler lokale fællesskaber på tværs af tro, socialklasser, fagligheder, fritidsinteresser, alder og foreningsskel, så de sammen kan opnå politisk indflydelse på de beslutninger, der påvirker dem, deres hverdag og deres fremtid. Besøg os her.


Dialog mod Vold er et landsdækkende specialiseret behandlingstilbud til udøvere af vold i nære relationer, partnere og børn. Målet med behandlingen er at stoppe volden og sikre, at partneren og børnene ikke bliver udsat for yderligere vold. Behandlingsforløb bliver sammensat efter den enkeltes behov med mulighed for individuel terapi, gruppeforløb, familiesamtaler og parterapi.

Dialog mod Vold er en del af Askovfonden, som er en non-profit NGO, der skaber sociale løsninger. Besøg os her.

Ungdommens Røde Kors kickstarter nye relationer for børn og unge, der i en periode har brug for en hjælpende hånd. Vi oplever et kæmpe engagement fra ungdommen nu til dags. Hvert år lægger ca. 5000 frivillige tid, kræfter og iderigdom i at skabe fællesskaber og indfri vores samfundsdrøm om, at ”alle kan være noget særligt for nogen”. Vi arbejder benhårdt for, at alle børn og unge oplever, at de kan tage et ansvar, der rækker udover dem selv, uanset hvilken baggrund og ballast, de kommer med. Besøg os her.