Lokale fællesskaber - integration og medborgerskab

Rådet for Etniske Minoriteter har eksisteret siden 1983 i forskellige former. Rådet rådgiver ministeren på integrationsområdet, i spørgsmål af betydning for flygtninge og indvandrere i Danmark.

Rådet er repræsenteret i en lang række styregrupper, arbejdsudvalg og bestyrelser i både offentligt og privat regi. Derudover har Rådet tæt kontakt med offentlige og private beslutningstagere, interesseorganisationer og forskere på minoritetsområdet.

Besøg os her.

Røde Kors’ flygtninge- og integrationsarbejde har til formål at understøtte integration af nye medborgere i Danmark. Vores frivillige modvirker isolation og marginalisering af etniske minoriteter, er med til at skabe lokale netværk og fremme aktivt medborgerskab. Aktiviteterne spænder bredt fra netværkspersoner, sprogcaféer og hjælp til kontakt med kommunen til sociale arrangementer og ferielejre.

Aktiviteterne er forankret i mere end 90 Røde Kors-afdelinger over hele landet og når ud til næsten 8000 deltagere med flygtningebaggrund.Besøg os her.

Besøg os her.

Medborgerne er en forening, der gennem metoden community organising opbygger bredt forankrede, lokale borgeralliancer.

Disse borgeralliancer samler lokale fællesskaber på tværs af tro, socialklasser, fagligheder, fritidsinteresser, alder og foreningsskel, så de sammen kan opnå politisk indflydelse på de beslutninger, der påvirker dem, deres hverdag og deres fremtid.

  

Besøg os her.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er brancheorganisation for 36 landsdækkende folkeoplysende organisationer, som omfatter skoleformer som fx Efterskoleforeningen, Daghøjskoleforeningen og Produktionsskoleforeningen; oplysningsforbund som fx AOF, LOF og Fora samt foreninger med forskelligt formål som fx COOP, Øko-net og DATS.

DFS’ medlemsorganisationer mobiliserer ca. 70.000 frivillige. Folkeoplysningen har i 150 år spillet en betydelig rolle i Danmarks udvikling. DFS har eksisteret i 75 år.

Besøg os her.

Frivillignet er Dansk Flygtningehjælps frivillige integrationsnetværk i Danmark. Vi arbejder for at integrere flygtninge i det danske samfund. Vores frivillige indsats tager afsæt i mødet mellem flygtninge og frivillige og har til formål at give flygtninge en god start i Danmark og styrke deres muligheder for at gennemføre en uddannelse, finde et job og deltage i samfundslivet generelt.

Frivillignet består af over 8.000 frivillige, som er organiseret i selvstændige foreninger og grupper, der har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

Besøg os her.

Bydelsmødre er frivillige kvinder, de fleste med etnisk minoritetsbaggrund, som motiverer kvinder til at blive stærke mødre og aktive medborgere i deres lokalsamfund. Bydelsmødre når ud til de isolerede kvinder, som det offentlige system har svært ved at nå, og tilbyder lokale fællesskaber, viden om samfundets tilbud og muligheder. De støtter kvinder til at involvere sig, blive en del af samfundet og tage ansvar for sig selv, deres familie og børn - og om muligt, at komme i uddannelse og job. Indsatsen styrker kvinderne, deres familier og lokalsamfundet.

Bydelsmødre er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar.

Besøg os her.

Baba bringer etniske minoritetsfædres ressourcer i spil, så de involverer sig mere i deres børns liv og i lokalsamfundet.

Baba gør op med fordommene om, at minoritetsfædre ikke vil deres børn. Det vil de. Indsatsen skaber forandring i farrollen hos fædre, der ønsker at arbejde med udfordringer i farrollen i forhold til børnene og i forhold til børnehave, skole og kommune.

Baba er et ord for far, der går igen i mange kulturer. Baba er en indsats under Fonden for Socialt Ansvar.

Besøg os her.