Vi søger nytænkende frivillige sociale indsatser til Rugekassen

Rugekassen - fra idé til bæredygtigt koncept. Har du en genial idé, og er du en af de drivende kræfter bag en nytænkende, frivillig social indsats, som du ønsker hjælp til at videreudvikle?

Ønsker du også mulighed for at din indsats kan blive organiseret under en større organisation?

Fonden for Socialt Ansvar har udarbejdet et Rugekasse-forløb som tilbydes visionære frivillige sociale indsatser, som har behov for hjælp til at kvalificere og videreudvikle sit koncept til næste niveau.

Rugekasseforløbet sigter mod at skabe flyvefærdige, bæredygtige sociale indsatser, som har potentiale til at skalere til landsdækkende indsats.

Hvem kan søge?

Rugekasseforløbet er henvendt til igangværende og nytænkende frivillige sociale indsatser, som har et afprøvet koncept, som er organisatorisk moden til videreudvikling og skalering.

Hvad indeholder Rugekasseforløbet?

Rugekasseforløbet målrettes behovet hos den enkelte indsats og fokuserer bl.a. på:

 • Udvikling af idéer, koncepter, metoder til skalerbar ”social franchise”
 • Organisering og implementering
 • Økonomi: Finansiering, fundraising og budgetlægning
 • Kommunikation: Hjemmeside, sociale medier, outreach og networking
 • Evaluering af indsatser og dokumentation af resultater

Vi trækker på state-of-the-art viden om social innovation samt mangeårige praksiserfaringer fra FSA og ledernetværket Netværk For Socialt Ansvar (NFSA).

Et forløb tager typisk mellem 4 – 6 måneder.

Organisationer der har gennemgået et Rugekasse-forløb har efter endt forløb mulighed for at blive en del af Fonden for Socialt Ansvar. Vilkår og krav omkring dette tager vi på et møde, såfremt I er interesserede.

Kriterier for optagelse i rugekassen

Jeres idé skal hvile på følgende fundament:

 • Idéen bygger på frivillighed
 • Idéen er gennemtænkt ift. formål, mål, målgruppe, impact på individ, familie og samfundsniveau
 • Der er lavet en plan for finansiering og forankring – og der er potentiale for økonomisk og organisatorisk bæredygtighed
 • Ideen kan etableres i en franchisemodel og er skalérbar (FSA hjælper dig med at vurdere dette).
 • Indsatsen adskiller sig markant fra eksisterende indsatser
 • Indsatsen har potentiale til at skabe varig, social forandring for målgruppen og for samfundet
 • Indsatsen kan tilslutte sig FSA's værdier og etiske spilleregler
 • Indsatsen er politisk og religiøs uafhængig

Vurdering af ansøgninger

Ansøgninger vurderes af et fagligt bredt panel og skal derudover godkendes af FSA's bestyrelse. Godkendelse finder sted 2 gange årligt. I vurderingen indgår bl.a. parametre som:

 • Opfindelseshøjde
  Adskiller ideen sig markant fra, hvad der findes i forvejen?
 • Forandringspotentiale
  Har ideen potentiale til at skabe social forandring?
 • Innovationspotentiale
  Er ideen realiserbar?
 • Skaleringspotentiale
  Kan ideen skaleres og komme flere til gavn?
 • Bæredygtighed
  Er der potentiale for økonomisk og organisatorisk bæredygtighed? 

Der vil dog altid være tale om en helhedsvurdering med blik for den enkelte indsats egenart.

Praktiske rammer

Der er tale om et målrettet forløb, hvor der i 6 måneder veksles mellem møder, undervisning og organiserede udviklingsaktiviteter og selvstændigt arbejde.

Rugekasseforløbet er gratis for godkendte indsatser og tilbydes til 2 organisationer pr. halvår. Modtages flere ansøgninger med rugekassepotentiale samme halvår kan der optages flere eller aftales frem i tiden.

Rugekasseforløbet afholdes som udgangspunkt hos FSA i København. FSA assisterer med kontorplads og mødefaciliteter i det omfang det skønnes nødvendigt.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist er 3. maj 2017, kl. 12.00 

Ansøg om Rugekasse-forløb

Udfyld ansøgningsskemaet nederst på siden og tryk send. Vi melder tilbage, når bestyrelsen har truffet en beslutning.

Hvorfor gør vi det?

Fremtiden byder på en række udfordringer, som ikke kan løses af det offentlige eller det private alene, og som derfor kommer til at fordre et aktivt og robust civilsamfund. Alle tre sektorer må arbejde sammen, hvis vi skal få råd til at opretholde velfærdssamfundet, som vi kender det i dag.

Vi vil derfor støtte iværksætteri og nyudvikling på det frivillige sociale område og skabe flere bæredygtige sociale indsatser ved hjælp af et struktureret og professionelt forløb, der bygger på FSAs omfattende faglighed og viden. Vi vil arbejde på at indfange den gode idé og få den organiseret en franchiselignende model, som har både skalerings- og evalueringspotentiale.

Vi ønsker at social innovation på vores område får en fast platform, som kan opsøge nye idéer, og som på længere sigt kan være partner på forskellige eksisterende udviklingsprojekter, som mangler en overordnet organisering for at komme fra projekt til landsdækkende forankring.

Vi tror på, at frivillige, sociale indsatser får den største gennemslagskraft via en solid forankring, der sikrer indsatsens langsigtede mål; at blive en varig, forebyggende indsats til gavn for den enkelte – og for samfundet som helhed.

Desuden understøtter Rugekassen FSAs strategi og målsætning ved blandt andet:

 • At hæve kvaliteten og skabe flere bæredygtige sociale indsatser, som kan være medvirkende til at løfte hele det frivillige sociale område.
 • At være den samlende enhed, der stimulerer og strukturerer vidensdeling og innovation på området.
 • At arbejde med kvalitetssikring og bæredygtighed samt formidle vigtigheden af økonomi, dokumentation og evaluering af indsatser.
 • At udvide og styrke netværksdannelser på tværs af det frivillige sociale område.
 • At arbejde målrettet efter at få de 3 sektorer til at arbejde sammen og derigennem skabe resultater.
 • At optage nye indsatser under FSA paraplyen.

Om Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar (FSA) er en ikke-erhvervsdrivende almennyttig fond, der i sit daglige virke arbejder for at skabe mere velfærd for færre midler gennem langsigtede og frivillige sociale indsatser. FSA har primært fokus på børn, unge og deres familier og arbejder altid gennem tidlig indsats med et forebyggende sigte.

FSA driver en række tryghedsskabende og/eller forebyggende frivillige sociale indsatser, en rugekasse, hvor både enkeltpersoner og andre foreninger eller mindre organisationer kan få hjælp til at udvikle deres idéer, samt en række netværk på det frivillige sociale område, hvor vi indbyder lignende aktører på området til samarbejde og videndeling.

FSA har glimrende og dokumentérbare erfaringer med at forankre idéer til solide, langsigtede indsatser. Natteravnene er en uomtvistelig succes med tilstedeværelse over hele Danmark. Bydelsmødrene og Baba har vist stor gennemslagskraft i deres virke og er nu veletablerede indsatser for kvinder- og mænd de fleste med minoritetsbaggrund. Familieiværksætterne er en national succes med tilstedeværelse i 25 kommuner, hvor flere er på vej. Erhvervs- og skoleguiderne har i deres korte levetid formået at opbygge et stort netværk af mentorer, der hjælper skoletrætte unge med at få ”vejgreb”.  Endelig bidrager GymLife til at mindske udfordringer med elevernes trivsel i danske gymnasier.

FSA samarbejder med en lang række private virksomheder samt med både kommuner, regioner og staten, og vi betragter de frivillige sociale indsatser som det sociale enzym, der binder sektorerne sammen og skaber bedre udnyttelse af ressourcerne med hjælp fra de tusindvis af frivillige, som i det daglige bruger deres fritid på at hjælpe til der, hvor der er brug for det.