Børn og unges trives dårligere og dårligere. Og i udsatte boligområder er de i særlig risiko. I Baba og Bydelsmødre har vi succes med at styrke forældre med minoritetsbaggrund til gavn for børnenes trivsel – læs mere om vores gode resultater her.

Ondt i maven, angst, tristhed, ensomhed, depression og følelsen af ikke at være god nok. Det er blot nogle af symptomerne på dårlig livskvalitet. Mistrivsel blandt børn og unge er steget markant de seneste fire år. Mere end en fjerdedel af alle danske unge scorede lavt på den mentale helbredsskala i 2021 ifølge Sundhedsstyrelsens rapport om danskernes sundhed fra 2022.

I Baba og Bydelsmødre arbejder vi målrettet på at skabe en bedre trivsel for primært børn og unge med minoritetsbaggrund i udsatte boligområder ved at styrke forældrenes ressourcer. Eksempelvis oplever 80 procent af de adspurgte Baba-fædre i høj grad, at de bruger mere tid sammen med deres børn. Og 78 % af de adspurgte frivillige mødre oplever, at Bydelsmødre-forløbet har haft en positiv betydning for deres relation til deres børn.

Børn med minoritetsbaggrund i udsatte boligområder klarer sig bedre

En ny evaluering fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd fra 2022 viser, at boligsociale helhedsplaner med fritidsjobindsatser, uddannelser, forældrekurser og mentorarbejde som for eksempel Bydelsmødre- og Babaforløb har haft en særdeles positiv betydning for, hvordan det går børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i de udsatte boligområder.

I udsatte boligområder og etniske minoritetsmiljøer ses generelt en systematisk skævhed, når det kommer til trivsel. Her er en øget koncentration af borgere i en socialt udsat position uden uddannelse og med svag arbejdsmarkedstilknytning. En større andel af børn og unge risikerer derfor at mistrives.

Dårlig trivsel hos børn og unge kan ifølge Sundhedsstyrelsen have konsekvenser for den fysiske og mentale sundhed. Og børn og unge med dårlig mental sundhed har oftere indlæringsproblemer og sværere ved at gennemføre skolegang og uddannelsesforløb.

VIVE’s undersøgelse viser, at børn og unge med minoritetsbaggrund i udsatte boligområder klarer sig på en række områder bedre end deres jævnaldrende i resten af befolkningen. Det gør sig for eksempel gældende på skole- og uddannelsesområdet, hvor en større andel afslutter folkeskolen, begynder på en ungdomsuddannelse eller gennemfører en videregående uddannelse.

Baba-frivillige styrker relationen til deres børn

En af de ting, som vi ved, har afgørende betydning, når det handler om at fremme børn og unges trivsel, er en tidlig indsats. Mental trivsel grundlægges nemlig i samspillet mellem barnet og dets forældre, netop som barnets tilknytningsmønster etableres. Det påpeger Sundhedsstyrelsen i sin seneste rapport om børn og unges trivsel og sundhed.

I Baba gennemgår de frivillige fædre et læringsforløb af 18 moduler, der spænder over fire måneder. Her får de frivillige viden om forskellige temaer, der vedrører familielivet, deres egen far-rolle og samarbejdet med myndigheder.

Forskning viser, at fædres deltagelse i deres børns liv har stor betydning for børnenes opvækst og livschancer. Børn begår sig både sprogligt og socialt bedre, klarer sig mere optimalt på deres uddannelse og trives generelt bedre både fysisk og psykisk, når de har tæt kontakt med deres far helt fra de tidlige leveår.

I Baba lærer de frivillige fædre at være mere nærværende overfor deres børn. 79 % af Baba-fædrene oplever i høj grad at blive bedre til at lytte og tale om svære emner med deres børn.

De frivillige fædre bliver bedre til at engagere sig og tager et større ansvar for deres børns opdragelse. Og de forbedrer deres samarbejde med mor omkring opdragelsen i hjemmet. 73 procent af fædrene oplever i høj grad at blive bedre til at håndtere konflikter omkring deres børn. Og 67 % af Baba-fædrene oplever i høj grad at blive bedre til at tage kontakt til fagpersoner såsom sundhedsplejerske, pædagoger eller lærere ved bekymring for deres børn.

Baba og Bydelsmødre sætter forældrenes ressourcer i spil til gavn for børnene

De sociale faktorer, som Sundhedsstyrelsen specifikt anbefaler for at fremme den mentale trivsel for børn og unge, er blandt andet omsorgsfulde forældre og stærke familiebånd, gode og støttende sociale relationer og deltagelse i positive fællesskaber.

I Baba og Bydelsmødre og Fonden for Socialt Ansvar har vi fokus på at styrke forældrene. Det har vi, fordi vi mener, at fædre og mødre i langt højere grad skal inddrages, så deres vigtige ressourcer kan blive sat i spil til gavn for børnenes trivsel.

Vi har brug for flere stærke og omsorgsfulde mødre og fædre, som engagerer sig i familien og i samfundet som aktive medborgere. Støttende forældre med viden, stærke netværk og rødder i lokalmiljøet er det bedste grundlag for sunde børn, der trives og er i udvikling.

Derfor er Baba og Bydelsmødre en del af løsningen.