Udfordringer med det danske sprog og en ulige fordeling af ansvar i hjemmet kan være udfordringer, når det kommer til at få flere med flygtninge- og indvandrerbaggrund i arbejde. I Baba og Bydelsmødre fremmer vi sprogkundskaber og styrker kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet.
Læs mere om vores gode resultater her.

”Det her er dybt alarmerende.” Sådan lyder det blandt andet fra fagforbundet FOA om den akutte mangel på arbejdskraft i velfærdssektoren.

Arbejdsgiverne skriger på faglærte medarbejdere i ældreplejen, psykiatrien og på sygehusene. Værst ser det ud for arbejdsgivere, der søger SOSU-personale.

Ifølge FOA kan borgere med flygtninge- og indvandrerbaggrund være med til at løse den store velfærdsudfordring. Og flere kommuner forsøger også at skrue særlige integrationsforløb sammen med henblik på at få flere ind i faget.

Skal de beskæftigelsesrettede indsatser lykkes, er det nødvendigt med helhedsorienterede tilgange.
I Baba og Bydelsmødre øger vi tilknytningen til arbejdsmarkedet via forskellige metoder – blandt andet ved at styrke selvtilliden, ligestillingen og forbedre dansk-kundskaberne.

Vi styrker danskkundskaber blandt flygtninge og indvandrere

Sprogkundskaber kan være en stor udfordring for flygtninge og indvandrere i forhold til at komme i beskæftigelse og efterfølgende klare sig godt på arbejdsmarkedet. Derfor er det et område, vi har stor fokus på i vores indsatser.

I Baba og Bydelsmødre forbedrer de frivillige deres dansk-kundskaber markant. 73 % af de frivillige bydelsmødre oplever i høj grad at være blevet bedre til at forstå og tale dansk, mens det gælder for 72 % af de Baba-frivillige. Desuden hjælper 57% af de frivillige mødre andre kvinder med sprogtræning.

Ifølge VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter har niveauet af danskkundskaber blandt flygtninge, indvandrere og efterkommere i job desuden stor betydning for chancerne for social integration på arbejdspladsen.
Dårlige danskkundskaber hæmmer nemlig den sociale kommunikation. Indvandrere og flygtninge kan have svært ved at forstå mange af nuancerne i det danske sprog, og de kan derfor have vanskeligt ved at blive socialt integreret på arbejdspladsen og dermed trives.

I Bydelsmødre og Baba samarbejder vi med voksenuddannelsescentre om sprogundervisning. Dertil arrangerer de frivillige både lektiecaféer, læse- og sprogklubber. For eksempel har 56 % af de frivillige mødre hjulpet andre kvinder med viden om kultur og dagligdag på en arbejdsplads, og 52 % har hjulpet andre med jobansøgninger.

Baba og Bydelsmødre fremmer ligestillingen, så flere kvinder deltager i samfundet

Når man er flygtet eller indvandret til Danmark, mangler man ofte et socialt og fagligt netværk. Netværk har stor betydning for ens beskæftigelsesmuligheder. For eksempel finder over en tredjedel af ikke-vestlige indvandrere og flygtninge deres første job gennem personlige netværk.

Særligt udadvendte netværk som for eksempel Bydelsmødre og Baba, der er i stand til at bygge bro til myndighederne, har ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet en positiv effekt på etniske minoritetsborgeres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Kvinderne kan ofte have en stor arbejdsbyrde i hjemmet. Og for nogen kan idéen om at overlade børnepasning til de danske institutioner virke fremmed for mange af kvinderne, som kan mangle både tillid og forståelse.

I Bydelsmødre får kvinderne større viden, forståelse og selvtillid til at løse hverdagens udfordringer. Vi arbejder med kvinderne og deres familier, og vi opbygger et personligt netværk og tilknytning til lokalområdet gennem læringsforløb og praktisk erfaring som frivillig.

Det giver bydelsmødre mod på mere uddannelse og er med til at øge arbejdsmarkedstilknytningen.
Samtidig fremmer vi i Baba fædrenes deltagelse i familielivet, så fædrene tager et større forældreansvar i hjemmet.
For eksempel oplever 69 % af de frivillige fædre at blive bedre til at deltage mere i aktiviteter i skole eller daginstitution.
Og 80 % oplever at bruge mere tid med deres børn.

Dette er ikke alene godt for børnenes trivsel. Det giver samtidig kvinderne mulighed for at deltage mere aktivt på arbejdsmarkedet.

Fædres fravær i hjemmet kan nemlig være en hindring for kvinders uddannelses- og jobmuligheder. I Baba fortæller
63 % af de frivillige fædre, at de i høj grad er blevet bedre til at bidrage mere med opgaver i hjemmet. Mens 72 % oplever at blive bedre til at samarbejde med mor om opdragelse.

Derfor er Baba og Bydelsmødre en del af løsningen.