Indsatserne Baba og Bydelsmødre styrker integrationen gennem frivilligt socialt arbejde i tæt samarbejde med myndighederne og mobiliserer kvinder og mænd med minoritetsbaggrund, så de bliver brobyggere i lokalområdet mellem forældre, lokalsamfund og myndigheder.

Baba og Bydelsmødre er veldokumenterede indsatser, der skaber store forandringer hos de frivillige selv og for de mange mennesker, de frivillige hjælper og støtter. Her kan du se nogle af de resultater, som de frivillige skaber gennem Baba og Bydelsmødre. 

Brobygning 

En af Baba og Bydelsmødres vigtigste opgaver er at bygge bro mellem mennesker i udsatte boligområder og det omkringliggende samfund, 

 • 73 % af Bydelsmødre har videregivet informationer fra myndigheder ved f.eks. at dele information om valg eller coronavirus
 • 50 % af Bydelsmødre og 63 % af Baba-frivillige har hjulpet andre med offentlige IT-systemer (f.eks. MitID, jobnet.dk, borger.dk)
 • 40 % af Bydelsmødre har hjulpet andre kvinder med samarbejdet med børns skoler/institutioner
 • 40 % af Bydelsmødre har skabt kontakt mellem det offentlige og kvinder, som har brug for hjælp 
 • 62 % af de Baba-frivillige har hjulpet familier med at skabe overblik over tilbud og muligheder for familiestøtte
Medborgerskab og sammenhængskraft 

De frivillige får en større tilknytning til det danske samfund og engagerer sig i højere grad i deres lokalområder og samfundet omkring sig. 

 • 7 ud af 10 af både Baba-frivillige og Bydelsmødre føler sig mere som en del af det danske samfund, efter de er blevet en del af indsatserne 
 • 8 ud af 10 Baba-frivillige og 7 ud af 10 Bydelsmødre oplever, at de engagerer sig mere i samfundet efter at være blevet frivillige
 • 8 ud af 10 Baba-frivillige oplever i høj grad at Baba har gjort dem bedre til at hjælpe andre i deres lokalområde
 • 3 ud af 10 bydelsmødre er blevet medlem af nye foreninger, herunder sociale foreninger og kultur- og fritidsklubber 
Øget uddannelses- og arbejdsmarkedstilknytning hos Bydelsmødre 

I Bydelsmødre får kvinderne større viden, forståelse og selvtillid til at løse hverdagens udfordringer. Det giver Bydelsmødre mod på uddannelse og styrker jobmotivationen og arbejdsmarkedstilknytningen for de kvinder, der har svært ved at finde arbejde. 

 • 4 ud af 10 Bydelsmødre har påbegyndt en uddannelse efter de er blevet Bydelsmødre
 • Bydelsmødre har godt fem gange større sandsynlighed for at komme i uddannelse end andre kvinder fra samme demografiske gruppe, som ikke har taget en Bydelsmor-uddannelse (VIVE, 2021) 
 • 8 ud af 10, som har påbegyndt en uddannelse, vurderer, at deres rolle som Bydelsmor i høj grad (63 %) eller i nogen grad (18 %) har haft betydning for deres uddannelsesstart
 • 84 % af Bydelsmødrene har hjulpet andre kvinder med uddannelse og arbejde 
Sprogmestring og sprogforståelse 

I Bydelsmødre og Baba foregår alt undervisning og alle arrangementer på dansk, hvilket styrker de frivilliges danske sprogkompetencer.

 • 72 % af Baba-frivillige oplever i høj grad, at de er blevet bedre til at forstå og tale dansk efter, de er blevet frivillige
 • 73 % af Bydelsmødrene oplever i høj grad, at de er blevet bedre til dansk efter deres deltagelse
 • 6 ud af 10 Bydelsmødre og 5 ud af 10 Baba-frivillige har hjulpet andre med tolke f.eks. information fra myndigheder
Ensomhed og selvtillid 

Undervejs i forløbene udvides de frivilliges netværk og deres selvtillid og tro på egne evner opbygges. De får blik for egne ressourcer og mod til at være selvstændige. 

 • 7 ud af 10 Bydelsmødre oplever i høj grad at være blevet mindre ensomme 
 • 70 % af Bydelsmødrene oplever i høj grad at have fået mere selvtillid
 • 75 % af Bydelsmødre oplever i høj grad at være blevet bedre til at træffe selvstændige beslutninger
 • 76 % af Baba-frivillige oplever i høj grad, at de har fået mere selvtillid efter de er blevet frivillige
Sunde familierelationer 

Ved at opkvalificere og støtte forældre styrkes relationerne på tværs af familien og familien bliver et vigtigt ankerpunkt, som står stærkt, hvis ensomhed eller udsathed rammer. 

 • 78 % af Bydelsmødrene oplever, at det at være blevet Bydelsmor, har haft en positiv betydning for relationen til deres børn 
 • 79 % af Baba-frivillige oplever i høj grad at blive bedre til at lytte og tale om svære emner med deres børn
 • 72 % af de Baba-frivillige oplever i høj grad at være blevet bedre til at samarbejde med mor omkring opdragelse 
Samarbejdet med fagpersoner omkring børn 

De frivillige opbygger tillid til det offentlige system og fungerer som brobyggere mellem udsatte familier og det offentlige Danmark. De frivillige bærer deres egen viden og tillid til det offentlige system ud til andre i deres netværk og lokalområde.

 • 69 % af bydelsmødrene oplever at have fået et bedre samarbejde med deres børns skole eller fritidsinstitution
 • 67 % af de Baba-frivillige oplever i høj grad at være blevet bedre til at tage kontakt til fagpersoner ved bekymring for deres børn
 • 83 % af de Baba-frivillige føler sig i høj grad mindre alene med familiens udfordringer 
Negativ social kontrol 

Bydelsmødre modvirker negativ social kontrol ved at skabe trygge rum, hvor der gennem oplysning, refleksion og samtale skabes bevidsthed om problemet. Den negativ sociale kontrol rammer ikke kun børn, men også kvinderne selv, der kan komme i klemme mellem familiens forventninger, samfundets krav og netværkets sladder.  

 • 88 % af Bydelsmødre har fået mere viden om konsekvenser ved negativ social kontrol 
 • 63 % af Bydelsmødre har haft kontakt med kvinder som har oplevet social kontrol fra familien eller nær omgangskreds