57 % af de små og mellemstore frivillige sociale organisationer oplever, at det øgede fokus på impact i samarbejdet med fondene er med til at styrke deres sociale indsatser. Det viser en ny undersøgelse, der dog samtidig viser, at arbejdet med impact skaber væsentlige udfordringer for organisationerne. En supplerende undersøgelse blandt fonde viser samtidig, at der er markante forskelle på fondenes tilgange til at arbejde med impact.

Fonden for Socialt Ansvar har sammen med rapporteringsplatformen Foundgood gennemført to undersøgelser blandt henholdsvis otte almennyttigt uddelende fonde og 154 små og mellemstore frivillige sociale organisationer, der ser nærmere på deres indbyrdes samarbejde om at skabe impact.

Resultaterne fra de to undersøgelser præsenteres i dag på en konference i Vartov i København med deltagelse af fonde, organisationer, forskere og politikere.

Impact-arbejdet udfordrer de mindre organisationer

Undersøgelserne viser, at både organisationerne og fondene oplever, at de mindre frivillige sociale organisationer kan have svært ved at arbejde systematisk med impact. Blandt andet fordi de har begrænsede medarbejderressourcer, eller fordi de mangler de nødvendige kompetencer. Samtidig er hele 57 % af organisationerne dog enige i, at det øgede fokus på impact øger værdien af deres sociale arbejde.

Adm. direktør Thit Aaris-Høeg fra Fonden for Socialt Ansvar siger om undersøgelserne: ”Når vi taler om impact i den sociale sektor, glemmer vi indimellem at være opmærksomme på hinandens rammevilkår. Små og mellemstore organisationer har som regel meget få ressourcer til at gennemføre impact-målinger, men det betyder ikke, at de ikke gør en væsentlig forskel for de udsatte, som de arbejder med og for samfundet som helhed.

Mange af de mindre organisationer er højt specialiserede og ved alt om, hvordan man flytter netop deres udsatte målgruppe hen mod et bedre liv, til glæde for både den udsatte selv, for dennes familie og for samfundet. Herudover skaber de frivillige fællesskaber i sig selv en uvurderlig sammenhængskraft i lokalområdet. Der er altså mange afledte effekter af det sociale arbejde, og det øger kompleksiteten, når man ønsker at måle impact. Jeg håber, at de to undersøgelser kan være med til at kaste lys over dette.”

Fonde har forskellige tilgange til impact

Undersøgelserne viser også, at der er væsentlige forskelle på, hvordan fondene arbejder med impact. Forskellene er bl.a. grundet i fondenes forskellige størrelse og fokus. Men de handler også om fondenes forskellige opfattelser af, hvad impact er, og hvordan man bør arbejde for at skabe det.

Nogle fonde har, når de støtter organisationerne, deres egne klart definerede impact-mål for det enkelte projekt mens andre fonde i højere grad har fokus på den forskel, de kan skabe gennem længerevarende samarbejder med organisationerne.

Enkelte fonde er desuden forbeholdne over for at bruge ordet impact. Eksempelvis fordi det stærke fokus på faste definerede impact-mål kan spænde ben for, at man opdager ting, der kunne forbedre den sociale indsats og dermed kan udvikle eller ændre målene undervejs, eller fordi der mangler konsensus i sektoren om, hvad ordet impact overhovedet dækker over.

Hanne Brinch, direktør og stifter af Foundgood, siger: ”Det er en vigtig og spændende samtale om impact, vi har i disse år, og som undersøgelserne bidrager til. Jeg hæfter mig ved, at der er stor interesse for emnet både hos organisationer og fonde – netop fordi alle ønsker at gøre en positiv forskel i deres arbejde. De forskellige tilgange til impact gør både dialogen udfordrende og interessant, og understreger som altid behovet for gensidig forventningsafstemning.”

Undersøgelserne er støttet af

De to undersøgelser er lavet med støttet fra Oak Foundation Denmark og Novo Nordisk Fonden. Konferencen, hvor resultatet af rapporterne præsenteres, er også støttet af Egmont Fonden og Lauritzen Fonden.